افزایش تعامل با مخاطبین در کارگاه آموزشی

یکی از مهمترین چالش های موجود در برگزاری کارگاه های آموزشی عدم تعامل بین مدرس و مخاطبین است این تعامل را می توان با مطرح کردن چند سوال به صورت شفاهی یا با استفاده از سیستم نظرسنجی برنا ایجاد نمود.

تعامل در کارگاه آموزشی
سیستم نظرسنجی برناشفاهی
همه ملزم به پاسخگویی می شوند
به علت محرمانه بودن پاسخ ها همه تمایل دارند جواب بدهند
با مطرح کردن چند سوال در ابتدای جلسه می توان به سرعت سطح آگاهی مخاطبین را بررسی کرد
با مطرح کردن سوالات جذاب می توان توجه به کلاس را افزایش داد
سوال از تمام افراد به صورت تک به تک زمان بر است
ممکن است پاسخ یک فرد تحت تاثیر پاسخ دیگران قرارگیرد
در صورت مطرح کردن سوال افراد تمایلی به پاسخگویی ندارند چون اهمیت نمی دهند یا خجالت می کشند
معمولا یک سری افراد خاص فقط پاسخگو هستند

برگزاری پیش آزمون پس آزمون

از جمله مسائل مهم در برگزاری کارگاه های آموزشی انجام پیش آزمون و پس آزمون و همچنین ارزشیابی مدرس و کیفیت کارگاه می باشد. این فرایند معمولا به صورت کاغذی انجام می شود که مشکلات خاص خود را دارد (کاربرد پرسشنامه مراجع کنید). سیستم نظرسنجی برنا ابزاری مناسب جهت برگزاری فرآیندهای نظرسنجی و آزمون گیری است.